Toimitusehdot

1. Soveltamisala

Toimitusehtojen määräyksiä ja ehtoja sovelletaan tarjoukseen ja tilaukseen sekä toimitussopimuksen ehtoina, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Yritystä, joka tilauksesta suorittaa työn kutsutaan toimittajaksi ja tilaajaa tai kustannusarvion pyytäjää asiakkaaksi.

2. Hyvä kauppatapa

Sekä toimittaja että asiakas sitoutuvat kaikessa toiminnassaan noudattamaan huolellisuutta ja hyvää kauppatapaa.

 

3. Tarjous ja sopimus

Tarjouksen ja tilauksen tulee olla kirjallinen. Tarjouksessa tulee olla maininta tuotantoon tarvittavan aineiston laadusta ja yhteensopivuudesta. Pyydetyt/tilatut mallikappaleet tai luonnokset ovat työn tilauksia ja niistä laskutetaan tarjouksen tai hinnaston mukaisesti. Tilausvahvistus on ensisijainen tilaussopimus. Se katsotaan hyväksytyksi, mikäli tilausvahvistukseen ei tule asiakkaalta huomautuksia 5 päivän kuluessa tilausvahvistuksen lähettämisestä.
 
4.  Tilaus ja aineiston toimitus

Tilauksen tulee olla kirjallinen, yksiselitteinen ja selkeä. Se ei voi perustua esim. ketjutetun sähköpostikirjeenvaihdon tulkintaan. Painoaineisto toimitetaan tarjoukseen/tilausvahvistukseen perustuen.

5. Ali- tai ylipainos

Jos työn laatu ei edellytä täsmällistä kappalemäärää, toimitettava kappalemäärä voi poiketa sovitusta enintään ± 5%.

6.  Asennus

Mikäli suoritteen lisäksi kaupan kohteena on suoritteeseen liittyvää asennustoimintaa, on asiakkaan huolehdittava, että asennus voidaan suorittaa esteettä ja yhtäjaksoisesti ellei tilaussopimuksessa ole toisin sovittu.

7. Alihankkijat

Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita. Toimittaja ei vapaudu virhevastuusta vetoamalla siihen, että virhe johtuu alihankkijasta. Toimittajan ja tilaajan välisessä sopimussuhteessa toimittaja on tilaajalle vastuussa myös niistä suoritteista, jotka se on teettänyt alihankkijalla.

8. Hinta

Hinta ilmoitetaan tarjouksessa ilman arvonlisäveroa. Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta, tai jos hinnasta ei ole sovittu, kauppahinta on toimittajan hinnaston mukainen hinta tai vaihtoehtoisesti toimittajan yleisen toimituskäytännön mukainen hinta. Toimittajalla on oikeus tarkistaa hinta niin, että toimittajalla on oikeus korottaa hintaa, mikäli valuuttakurssien, tuontimaksujen tai muiden toimittajasta riippumattomien maksujen, verojen tai muiden julkisoikeudellisten maksujen määrät nousevat tai aiheuttavat muuten hinnankorotustarvetta ennen sovittua toimituspäivää. Korotuksen määrä voi olla enintään muutoksen määrää vastaava. Toimittajalla on oikeus sovitun hinnan lisäksi laskuttaa niistä lisäkustannuksista, jotka aiheutuvat:
a) asiakkaan toimittaman aineiston puutteellisuudesta,
b) asiakkaan vastoin sovittua alkuperäisaineistoa tekemistä korjauksista ja muutoksista,
c) asiakkaan aiheuttamasta viivästyksestä,
d) asiakkaan vaatimista ylimääräisistä vedoksista, paino-, tulostus- tai värinäytteistä,
e) ylityöstä, jota tehdään asiakkaan pyynnöstä, tai
f) muista vastaavista asiakkaan vastuulla olevista ylimääräisistä kustannuksista.
Jos ilmenee aihetta laskuttaa edellä mainittuja ylimääräisiä kustannuksia, on toimittajan tiedotettava tästä asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä. Toimitus-, pakkaus- ja mahdollisista vakuutuskustannuksista vastaa asiakas.

9. Maksuehdot

Maksun tulee tapahtua maksuehdon mukaisesti laskun päiväyksestä. Mikäli työ viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä, voi toimittaja laskuttaa erikseen siitä osasta tilausta, joka on jo valmistunut.

10. Maksun viivästyminen

Toimittajalla on oikeus kieltäytyä aloittamasta uuden työvaiheen tekemistä, jos laskutus on sovittu tapahtuvaksi vaiheittain ja asiakas ei ole maksanut jo erääntyneitä laskuja sopimuksen mukaisesti. Sama oikeus toimittajalla on myös silloin, kun on etukäteen tiedossa, ettei asiakas ilmeisesti kykene täyttämään velvollisuuksiaan. Jos työn valmistuminen viivästyy edellä mainitun kieltäytymisen johdosta, pidetään viivästymisen
syynä asiakkaan sopimusrikkomusta. Jos asiakas on toistuvasti laiminlyönyt velvoitteidensa täyttämisen, toimittajalla on oikeus alkuperäisestä sopimuksesta riippumatta vaatia laskun suorittamista tavaraa luovutettaessa.
Ellei laskua makseta määräaikana, on toimittajalla oikeus periä saatavalleen korkolain 4§:n 1. momentin mukaista viivästyskorkoa laskunmukaisesta eräpäivästä lukien. Toimittajalla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

11. Pidätys- ja panttioikeus

Asiakkaan laiminlyödessä kauppahintaan ja sen suorittamiseen liittyvät velvollisuutensa toimittaja voi pidättyä luovuttamasta tavaraa tai muuta hallussaan olevaa asiakkaan aineistoa, ennen kuin koko kauppahinta on maksettu. Pidättymisestä on tiedotettava asiakkaalle. Toimittajalla on asiakkaalta olevien saataviensa vakuudeksi panttioikeus kaikkeen hallussaan olevaan asiakkaan omistamaan aineistoon. Mikäli asiakas luovuttaa toimittajan käyttöön kolmannelle osapuolelle kuuluvaa omaisuutta, on siitä samalla ilmoitettava toimittajalle. Jos asiakas ei täytä sopimuksen mukaista maksuvelvollisuuttaan, toimittajalla on oikeus asiakasta enempää kuulematta realisoida edellä mainittu omaisuus sopivaksi katsomallaan tavalla, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

12. Toimituslauseke ja vastuu tavaraa kohdanneesta vahingosta

Tavara luovutetaan asiakkaalle työn toimittajan toimipaikassa. Vastuu tavaraa kohdanneesta vahingosta siirtyy asiakkaalle, kun asiakas tai joku hänen lukuunsa vastaanottaa tavaran tai hänen olisi sopimuksen mukaan pitänyt vastaanottaa tavara. Työ katsotaan luovutetuksi asiakkaalle, kun se on toimittajan toimipaikasta lähtenyt postitse tai muulla tavalla asiakkaalle. Toimittaja vastaa hallintaansa luovutetun materiaalin säilyttämisestä tavanomaisella huolellisuudella.Milloin toimittajan haltuun uskottujen esineiden arvo on erityisen suuri, on asiakkaan ilmoitettava siitä toimittajalle. Asiakkaan ja kolmannen osapuolen väliset oikeussuhteet eivät vaikuta toimittajan vastuuseen. Asiakas vastaa siitä, että toimittajalle luovutettava aineisto on asianmukaisesti vakuutettu.

13. Ennakoitavissa oleva sopimusrikkomus

Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos on todennäköistä, ettei toinen osapuoli kykene täyttämään sopimuksesta aiheutuvia velvollisuuksiaan. Osapuoli voi purkamisen vaihtoehtona vaatia, että toinen osapuoli asettaa riittävän ja vakuutta vaatineen osapuolen hyväksymän vakuuden velvoitteidensa täyttämisestä.

14. Asiakkaan viivästys

Asiakkaan tulee ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa toimittajalle, jos on ilmeistä, ettei hän pysty ajoissa toimittamaan toimittajalle työhön tarvittavaa materiaalia tai muutoin täyttämään hänelle sopimuksen mukaan kuuluvia velvollisuuksia. Jos tiedossa oleva viivästys aiheuttaa huomattavaa haittaa toimittajalle, on tällä oikeus purkaa sopimus. Toimittajalla on oikeus saada asiakkaalta korvaus viivästyksen aiheuttamista välittömistä
kustannuksista.

15. Vastuu aineiston virheistä

Toimittajan on ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava asiakkaalle, jos tämän toimittama aineisto ei sovellu työn suorittamiseen sopimuksessa tarkoitetulla tavalla. Toimittajan on pyydettäessä esitettävä asiakkaalle arvio mahdollisesti syntyvistä lisäkustannuksista. Osapuolten tulee noudattaa toimittajan antamia tai muuten sovittuja aineisto-ohjeita. Se osapuoli, joka ei noudata aineisto-ohjeita, vastaa tästä aiheutuvasta virheestä.
Jos aineisto-ohjeita on noudatettu, toimittaja vastaa digitaalisen aineiston käsittelyssä syntyneistä virheistä. Jos virhe aiheutuu käytettyjen laitteistojen tai ohjelmistojen yhteensopimattomuudesta, ohjelmointivirheestä tms. seikasta, jota ei ole voitu ennakoida, ei toimittaja kuitenkaan vastaa tällaisesta virheestä. Asiakkaan tulee tehdä muutokset toimittamaansa aineistoon kirjallisesti. Asiakkaan puhelimitse antaman määräyksen tai muutoksen oikeasta toteuttamisesta vastaa asiakas. Toimittaja ei vastaa aineiston sisällössä olevista virheistä. Työn vedosten tarkastuksesta vastaa asiakas, viipymättä, ne saatuaan. Työn suorittaminen aloitetaan, kun on saatu asiakkaalle toimitetun vedoksen kirjallinen hyväksyminen.

16. Toimituksen viivästyminen

Toimittajan tulee ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa asiakkaalle, jos on ilmeistä, että tilausta ei ehditä toimittaa sovitun aikataulun puitteissa. Tällöin on myös ilmoitettava, milloin toimittaja voi todennäköisesti täyttää suoritusvelvollisuutensa. Asiakkaalla on oikeus saada toimittajalta korvaus toimituksen viivästymisen aiheuttamista välittömistä kustannuksista siten, että korvauksen enimmäismäärä on sovitun suorituksen
arvo. Asiakkaan välillisiä vahinkoja ei korvata. Asiakkaalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus, jos viivästyksellä on asiakkaalle olennainen merkitys. Viivästys on olennainen, jos
a) jos sopimusta tehtäessä on selkeästi tuotu ilmi, että toimituksen on tapahduttava sovittuna päivänä täsmällisesti, tai
b) jos sopimuksesta tai muista toimittajan tiedossa olevista olosuhteista selkeästi ilmenee, että asiakkaalla ei ole käyttöä tilatulle tuotteelle tietyn ajankohdan jälkeen, eikä toimitus tapahdu tätä ennen.
Asiakkaalla ei ole oikeutta saada toimittajalta korvausta ylimääräisistä kustannuksista eikä oikeutta purkaa sopimusta, jos toimituksen viivästyminen on aiheutunut asiakkaan toimittaman aineiston puutteellisuudesta tai myöhästymisestä tai muusta asiakkaasta johtuvasta syystä.

17. Virheellinen suoritus

Toimitus on virheellinen, jos se olennaisesti poikkeaa sovitusta tai siitä, mitä toimitukselta voidaan alan vallitseva hyvä kauppatapa huomioiden vaatia. Toimitus ei ole virheellinen, jos
a) tavaran virhe johtuu virheellisestä alkuperäisaineistosta, tulkinnanvaraisesta korjausmerkinnästä tai virheestä, joka asiakkaan hyväksymässä vedoksessa on jäänyt korjaamatta,
b) kysymyksessä on vähäinen poikkeama annetusta värivedoksesta tai materiaalinäytteestä, hyväksytystä mallivedoksesta tai vastaavasta
c)  painoksessa on sellainen hyväksytystä mallivedoksesta tai vastaavasta poikkeava pikkuvirhe, josta toimittajan ei teknisten seikkojen vuoksi kohtuudella voida katsoa vastaavan.
d)  painotuoteen katsotaan olevan tilatun mukainen kun sitä tarkastellaan asianmukaiselta tarkasteluetäisyydeltä. Laatua tarkastaltaessa tarkasteluetäisyys on tuotteen halkaisija x 1,5. Jos poikkeamaa ei havaita tältä tarkasteluetäisyydeltä tuote on tilatun mukainen.

18. Virheen seuraamukset

Toimittajalle on ensi sijassa varattava tilaisuus toimittajasta johtuvan olennaisen virheen tai puutteellisuuden korjaamiseen, mikäli se on mahdollista. Asiakkaalla on, toimittajasta johtuvan olennaisesti puutteellisen tai virheellisen toimituksen johdosta, ja mikäli virhettä tai puutteellisuutta ei voida kohtuullisessa ajassa korjata, oikeus kohtuulliseen hinnanalennukseen. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos toimittajasta johtuva virhe on sellainen, ettei asiakas kohtuudella voi käyttää tavaraa aiottuun tarkoitukseen. Asiakkaalla on oikeus saada toimittajalta korvaus virheen aiheuttamista välittömistä kustannuksista. Välillisiä kustannuksia tai vahinkoja ei korvata. Toimittajan vastuu virheestä rajoittuu kaikissa tapauksissa virheen korvaamiseen sopimuksenmukaisella suorituksella tai maksetun kauppahinnan palauttamiseen.
Alihankkijan vastuu hylätyn tavaraerän osalta rajoittuu hänen oman suorituksensa arvoon. Jos toimittajan tai alihankkijan virhe on syntynyt tahallisesti tai törkeän huolimattomuuden seurauksena, vastuun rajoitus ei koske asiakkaalle tai kolmannelle aiheutuneita välittömiä kustannuksia.
Toimittaja ei vastaa tavaran virheestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä vahingosta, kuten esimerkiksi menetetystä liikevoitosta tai muusta elinkeinon harjoittamisen häiriintymisestä, eikä kolmannelle osapuolelle koituvasta vahingosta.

19. Tarkastaminen ja reklamaatio

Asiakkaan on tarkastettava vastaanottamansa tuote ja tehtävä siitä virheilmoitus toimittajalle ilman aiheetonta viivytystä. Virheelliseksi väitetty tavara on tarkastettava yhteisesti sen jälkeen, kun virheilmoitus on tehty. Virheilmoitus on tehtävä yksilöidysti ja kirjallisesti. Asiakkaan, joka haluaa vedota suoritusvirheeseen, tulee kirjallisesti huomauttaa
a) viivästymisestä 5 päivän kuluessa siitä, kun asiakas sai tiedon viivästymisestä,
b) tavaran olennaisesta virheestä 5 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta tai
siitä, kun asiakkaan sopimuksen mukaan olisi tullut tarkastaa tai vastaanottaa tavara sellaisesta piilevästä virheestä, jota ei kohtuudella voida havaita tavanomaisella huolellisuudella suoritetussa vastaanottotarkastuksessa, 10 päivän kuluessa virheen havaitsemisesta.Reklamaatio-oikeus on asiakkaalla, kenelle lasku on osoitettu. Mikäli toimitettu tavara on otettu käyttöön, katsotaan toimitus hyväksytyksi ja reklamaatio-oikeus on rauennut. Aineistonvalmistajan virheestä aiheutuneet kustannukset laskutetaan asiakkaalta.

20. Ylivoimainen este

Lakko, työsulku, tulipalo tai muu sekä toimittajasta että alihankkijasta riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa noudattamasta sovittua toimitusaikaa. Työvoiman tai raaka-aineiden puute, konerikko tai viranomaisten toimenpiteet tai vastaavat epätavalliset ja vaikutuksiltaan merkittävät toimittajasta tai alihankkijasta riippumattomat syyt, joita ei kohtuudella ole voitu ennakoida, oikeuttavat myös toimitusajan kohtuulliseen pidentämiseen. Mainituista esteistä ja niiden aiheuttamasta toimitusajan pidentämisestä on ilmoitettava viipymättä, sen jälkeen kun ne ovat tulleet tietoon. Mikäli edellä todettu tapahtuma teknisesti tai taloudellisesti kohtuuttomasti vaikeuttaa sovitun työn suorittamista, on toimittaja oikeutettu peruuttamaan tarjouksensa tai purkamaan sopimuksen kokonaan tai vielä toteutumattomalta osalta. Asiakkaalla ei ole
oikeutta vaatia tämän johdosta vahingonkorvausta.
Asiakkaalla on vastaavasti oikeus purkaa sopimus, jos yllä mainitun esteen aiheuttama viivästys aiheuttaa hänelle kohtuutonta hankaluutta tai työn arvoon nähden merkittäviä lisäkustannuksia. Toimittajalla ei ole oikeutta vaatia tämän johdosta vahingonkorvausta. Purkamisoikeus koskee vain sitä osaa sopimuksesta, johon ylivoimainen este vaikuttaa. Esteen poistuttua sopimuksen soveltaminen jatkuu ennallaan.

21. Omistusoikeus

Toimittajan valmistamat tai hankkimat välityövaiheet ja työvälineet kuten esimerkiksi luonnokset, oikovedokset, värierottelut, painolevyt, stanssityökalut, tietokonetiedostot ja -rekisterit ovat toimittajan omaisuutta ja kaikki niihin liittyvät oikeudet kuuluvat toimittajalle. Asiakkaan työtä varten toimittajalle luovuttamat välineet, tarvikkeet, tiedostot ja muu materiaali ovat asiakkaan omaisuutta, joka toimittajan tulee luovuttaa takaisin asiakkaalle työn päätyttyä, jollei 11. kohdasta muuta johdu.

22. Immateriaalioikeudet

Asiakas huolehtii, että hänellä on riittävät käyttö- ja tekijänoikeudet toimittamiinsa aineistoihin. Sama koskee myös toimittajaa.

23. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Toimittajan ja asiakkaan väliset erimielisyydet sopimuksen tulkinnasta ratkaistaan toimittajan kotipaikan alioikeudessa tai niin sovittaessa välimiesmenettelyssä. Ennen kanteen nostamista tai kiistan saattamista välimiesmenettelyssä ratkaistavaksi osapuolet voivat pyytää kauppakamarin nimeämältä tavarantarkastajalta lausuntoa siitä, onko suoritus virheellinen ja onko virhe alalla noudatettavan käytännön mukaan vähäinen
vai olennainen. Osapuolet vastaavat puoliksi lausuntopyynnön aiheuttamista kustannuksista.

A member of FESPA