Säännöt

 I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus


1§
 Yhdistyksen nimi on Fespa Finland ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

 

2§
 Yhdistyksen tarkoituksena on:
a) Toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä,
 b) Edistää seri-, erikois- ja digipainoalan kehitystä jakamalla alan tietoutta jäsenistön ja asiakaskunnan keskuuteen, 
c) Edistää yhteistyötä muiden kansallisten ja kansainvälisten graafisen alan toimijoiden kanssa alan teollisuuden edistämiseksi tiedotus-, koulutus- ja toimikuntatyöskentelyin,
 d) Edistää ja luoda uusia käyttöalueita ja markkinoita erikoispainotöille, 
e) Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä varoja jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen ohella toimeenpanemalla asianmukaisella luvalla koulutuksia, näyttelyitä, huvitilaisuuksia sekä vastaanottamalla lahjoituksia. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

 

II Yhdistyksen jäsenet


3§
 Yhdistyksellä on neljänlaisia jäseniä: Varsinaisia, kannatus-, yhteistyö- ja kunniajäseniä.
 Varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita oikeuskelpoinen yhtiö tai yksityinen toiminimen haltija, joka harjoittaa seripaino-, digitaali- tai muuta erikoispainantaa. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita myös yhtiö, joka valmistaa tai myy seripaino-, digitaali- tai muulla erikoispainannalla tarvittavia koneita, tarvikkeita tai joka muulla tavoin palvelee tätä teollisuutta. Kannatusjäseneksi voidaan valita sellainen henkilö tai yritys, joka toimii alalla ja kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta eikä muutakaan sellaista oikeutta, joka on varsinaisella jäsenellä. Kannatusjäsen voi antaa haluamaansa tarkoitukseen ylimääräisen avustuksen.

Hallitus voi hyväksyä liiton yhteistyöjäseniksi yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä. Kunniajäseneksi yhdistyksen hallitus voi esittää henkilön, joka tärkeällä työllään tai muutoin on tehnyt seripaino- tai muulla edellä mainitulla erikoispainoalalla suuria palveluksia. Kunniajäsenellä on äänioikeus, mikäli hän toimii yhdistyksen hallituksessa. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Esitys kunniajäsenen nimittämisestä jätetään yhdistyksen hallitukselle, jonka hallitus hyväksyy kahdessa peräkkäisessä kokouksessaan.

 

4§ 
Varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän on jätettävä hallitukselle kirjallinen tai suullinen anomus. Hallitus hyväksyy tai hylkää jäsenanomukset.

 

5§
 Yhdistyksen varsinainen ja kannatusjäsen on velvollinen suorittamaan vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa, ei ole oikeutettu käyttämään äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

 

6§
 Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni. Edustaja voi valtakirjalla käyttää äänioikeutta.

 

7§ 
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai myös yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroamisesta tulee ilmoittaa syyskuun loppuun mennessä, jolloin ero astuu voimaan seuraavan vuoden alusta. Muussa tapauksessa jäsenyys jatkuu seuraavan kalenterivuoden ajan, jolta myös jäsenmaksu tulee suorittaa. Eronneella jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen, eikä eropyyntö vapauta jäsentä erääntyneistä jäsenmaksuista tai muista yhdistykselle määrätyistä suorituksista.
 Hallitus voi päätösvaltaisena 2/3 äänten enemmistöllä läsnä olevista erottaa jäsenen määräajaksi tai kokonaan jäsenmaksujen maksamattomuuden tai jäsenen yritystoiminnasta johtuvien velvoitteiden laiminlyöntien tai muiden hyvien liiketapojen vastaisten toimintojen johdosta, jotka ovat omiaan alentamaan yhdistyksen ja seripainoalan mainetta.
Jäsenellä on oikeus valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmän kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Hallituksen on otettava valitusasia esille lähinnä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

 

III Yhdistyksen kokoukset


8§ Liiton jäsenet kokoontuvat vuosittain ensimmäisen vuosineljänneksen aikana varsinaiseen vuosikokoukseen hallituksen määräämässä paikassa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi läsnäolijaa tarkastamaan pöytäkirja, 
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 
3) käsitellään hallituksen kertomus edelliseltä kalenterivuodelta, 
4) esitellään tilinpäätös ja tilintarkastajan kertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja mahdollisista muista toimenpiteistä, joihin hallinto ja siitä tehty tili antavat aiheen, 
5) vahvistetaan tulo- ja menoarvio sekä määrätään sen yhteydessä jäsenmaksu, 
6) määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajain palkkiot, 
7) määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä ja toimitetaan hallituksen jäsenten vaali eroamisvuorossa olevien tilalle tai muusta syystä vajaalukuiseksi tulleen hallituksen täydentämiseksi 
8) valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. 
9) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

9§
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään joko hallituksen päätöksellä tai kun vähintään ¼ yhdistyksen jäsenistä anoo sitä hallitukselta tietyn asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle siten kuin 10§:ssä on määrätty.

 

10§
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus tiedottamalla jäseniä kokouksessa käsiteltävistä asioista tiedotteessa, jäsenkirjeessä tai muuten kirjallisesti. Kokouksesta tiedotetaan jäsenille kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

 

11§
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu. Kaikki päätökset tehdään avoimella äänestyksellä, ellei suljettua äänestystapaa ole vaadittu ja kannatettu. Suljettua äänestystä käytetään kuitenkin aina valittaessa toimihenkilöitä, kunniajäseniä ja hallituksen jäseniä. Kysymykset ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä, milloin ei ole toisin säädetty. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan mielipide.

 

IV Yhdistyksen hallitus


12§ 
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 4-7 jäsentä, joiden lukumäärä päätetään vuosikokouksessa. Puheenjohtaja valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa vuosikaudeksi kerrallaan, hallituksen jäsenet kahdeksi vuosikaudeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on aina puolet erovuoroissa. Hallituksen jäsenmäärän muuttuessa erovuoroisuus ratkaistaan ensimmäisellä kerralla arvalla. Hallituksen jäseneksi voidaan valita yksi kannatusjäsenten edustaja. Hallitus ottaa sihteerin tai palkatun asioiden hoitajan ja valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai heidän toimeksiannostaan muu hallituksen tehtävään määräämä henkilö. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa paikalla. Erikoistehtävien hoitamista ja valmistelemista varten hallitus voi asettaa toimikuntia tai jaostoja.

 

13§ 
Hallituksen tehtävät ovat:
1) toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
2) edustaa yhdistystä, tehdä sen puolesta sitoumuksia sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana
3) laatia ja toteuttaa yhdistyksen toiminnan strategiaa
4) käsitellä jäsenanomukset ja –asiat sekä vastaanottaa yhdistyksen toimintaa koskevat ehdotukset sekä valmistella yhdistyksen kokouksille käsiteltävät asiat
5) huolehtia siitä, että yhdistyksen kokousten päätökset pannaan täytäntöön
6) ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä vahvistaa näiden tehtävät ja palkkiot
7) hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä periä yhdistyksen kokousten määräämät maksut
8) valvoa, että kirjanpito hoidetaan asianmukaisesti
9) kutsua koolle ja valmistella yhdistyksen kokoukset sekä pitää yhdistyksen jäsenluetteloa
10) antaa kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja tileistä
11) muutoinkin edistää yhdistyksen tavoitteita ja valvoa sen etuja

 

V Muita määräyksiä


14§ 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen tehtävään erikseen määräämän henkilön kanssa.

15§ 
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilit ja toimintakertomus viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden on palautettava tilit oman lausuntonsa ohella hallitukselle vuosikokoukselle esitettäväksi viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta.

16§
 Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Muutospäätökseen vaaditaan vähintään kaksi kolmasosa (2/3) annetuista äänistä.

17§ 
Ehdotusta yhdistyksen purkamisesta voidaan käsitellä vain kokouksessa, johon jäsenet on kutsuttu kirjatussa kirjeessä toimitetulla kutsulla, missä yhdistyksen purkamisehdotus on mainittu. Päätös yhdistyksen purkamisesta on sitova, jos siitä päätetään kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa. Mikäli yhdistys puretaan, luovutetaan yhdistyksen varat Graafisen tekniikan tutkimussäätiölle.

18§
 Muissa kohdin noudatettakoon yhdistyslainsäädännön määräyksiä.

Liittyvät artikkelit