tiistai, 07 tammikuu 2014 20:23

Toimitusehdot

1. Soveltamisala

Toimitusehtojen määräyksiä ja ehtoja sovelletaan tarjoukseen ja tilaukseen sekä toimitussopimuksen ehtoina, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Yritystä, joka tilauksesta suorittaa työn kutsutaan toimittajaksi ja tilaajaa tai kustannusarvion pyytäjää asiakkaaksi.

2. Hyvä kauppatapa

Sekä toimittaja että asiakas sitoutuvat kaikessa toiminnassaan noudattamaan huolellisuutta ja hyvää kauppatapaa.

3. Tarjous ja sopimus

Tarjouksen ja tilauksen tulee olla kirjallinen. Tarjouksessa tulee olla maininta tuotantoon tarvittavan aineiston laadusta ja yhteensopivuudesta. Pyydetyt/tilatut mallikappaleet tai luonnokset ovat työn tilauksia ja niistä laskutetaan tarjouksen tai hinnaston mukaisesti. Tilausvahvistus on ensisijainen tilaussopimus. Se katsotaan hyväksytyksi, mikäli tilausvahvistukseen ei tule asiakkaalta huomautuksia 5 päivän kuluessa tilausvahvistuksen lähettämisestä.
 
4.  Tilaus ja aineiston toimitus

Tilauksen tulee olla kirjallinen, yksiselitteinen ja selkeä. Se ei voi perustua esim. ketjutetun sähköpostikirjeenvaihdon tulkintaan. Painoaineisto toimitetaan tarjoukseen/tilausvahvistukseen perustuen.

Kategoria Jäsenyys
tiistai, 07 tammikuu 2014 20:22

Säännöt

 I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Yhdistyksen nimi on Fespa Finland ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on: a) Toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä, b) Edistää visuaalisen viestinnän ja painoalan kehitystä jakamalla alan tietoutta jäsenistön ja asiakaskunnan keskuuteen, c) Kehittää yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kesken sekä parantaa toimintaedellytyksiä tiedotus-, koulutus- ja muulla toiminnalla, d) Luoda uusia käyttöalueita ja markkinoita jäsenilleen, e) Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä varoja jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen ohella toimeenpanemalla koulutuksia, näyttelyitä ja muita tilaisuuksia. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi. 

II Yhdistyksen jäsenet 

3 § Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä ja kunniajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita oikeuskelpoinen yhtiö, yksityinen toiminimen haltija, oppilaitos tai muu alan yhteisö. Hallitus voi hyväksyä jäseniksi myös yksityisiä henkilöitä. 

Kunniajäseneksi yhdistyksen hallitus voi esittää henkilöä, joka työllään tai alaa edistävällä toiminnallaan on ansioitunut. Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen vuosikokouksessa. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Esitys kunniajäsenen nimittämisestä jätetään yhdistyksen hallitukselle, jonka hallitus hyväksyy kokouksessaan. 

4 § Jäseneksi pyrkivän on jätettävä hallitukselle kirjallinen tai suullinen anomus. Hallitus käsittelee kaikki jäsenanomukset. 

5 § Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa, ei ole oikeutettu käyttämään äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. 

6 § Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni. Edustaja voi valtakirjalla käyttää äänioikeutta. 

7 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Mikäli erosta ilmoitetaan kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä, eroaminen astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta. Muutoin ero astuu voimaan vuoden kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Eroaminen astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta. Eronneella jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen, eikä eropyyntö vapauta jäsentä erääntyneistä jäsenmaksuista tai muista yhdistykselle määrätyistä suorituksista. Hallitus voi päätösvaltaisena 2/3 äänten enemmistöllä läsnä olevista erottaa jäsenen määräajaksi tai kokonaan jäsenmaksujen maksamattomuuden tai jäsenen yritystoiminnasta johtuvien velvoitteiden laiminlyöntien tai muiden hyvien liiketapojen vastaisten toimintojen johdosta, jotka ovat omiaan alentamaan yhdistyksen ja painoalan mainetta. Jäsenellä on oikeus valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmän kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Hallituksen on otettava valitusasia esille seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. 


III Yhdistyksen kokoukset 


8 § Jäsenet kokoontuvat vuosittain ensimmäisen vuosineljänneksen aikana varsinaiseen vuosikokoukseen hallituksen määräämässä paikassa. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi läsnäolijaa tarkastamaan pöytäkirja, 
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 3) käsitellään hallituksen kertomus edelliseltä kalenterivuodelta, 4) esitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan kertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja mahdollisista muista toimenpiteistä, joihin hallinto ja siitä tehty tili antavat aiheen, 5) vahvistetaan tulo- ja menoarvio sekä määrätään sen yhteydessä jäsenmaksu, 6) määrätään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiot, 7) määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä ja toimitetaan hallituksen jäsenten vaali eroamisvuorossa olevien tilalle tai muusta syystä vajaalukuiseksi tulleen hallituksen täydentämiseksi 8) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varalle. 9) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

9 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään joko hallituksen päätöksellä tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä anoo sitä hallitukselta tietyn asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle siten kuin 10§:ssä on määrätty. 

10 § Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus tiedottamalla jäseniä kokouksessa käsiteltävistä asioista tiedotteessa, jäsenkirjeessä tai muuten kirjallisesti. Kokouksesta tiedotetaan jäsenille edellä mainitulla tavalla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. 

11 § Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu. Kaikki päätökset tehdään avoimella äänestyksellä, ellei suljettua äänestystapaa ole vaadittu ja kannatettu. Suljettua äänestystä käytetään kuitenkin aina valittaessa toimihenkilöitä, kunniajäseniä ja hallituksen jäseniä. Kysymykset ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä, milloin ei ole toisin säädetty. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan mielipide. 

IV Yhdistyksen hallitus 

12 § Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 4-8 jäsentä, joiden lukumäärä päätetään vuosikokouksessa. Puheenjohtaja valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan, hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenmäärän muuttuessa erovuoroisuus ratkaistaan ensimmäisellä kerralla arvalla. Hallitus ottaa sihteerin tai palkatun asioiden hoitajan ja valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai heidän toimeksiannostaan muu hallituksen tehtävään määräämä henkilö. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa paikalla. Eri koistehtävien hoitamista ja valmistelemista varten hallitus voi asettaa toimikuntia tai jaostoja. 

13 § Hallituksen tehtävät ovat: 
1) toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi 
2) edustaa yhdistystä, tehdä sen puolesta sitoumuksia sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana 
3) laatia ja toteuttaa yhdistyksen toiminnan strategiaa 
4) käsitellä jäsenanomukset ja —asiat sekä vastaanottaa yhdistyksen toimintaa koskevat ehdotukset sekä valmistella yhdistyksen kokouksille käsiteltävät asiat 
5) huolehtia siitä, että yhdistyksen kokousten päätökset pannaan täytäntöön 
6) ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä vahvistaa näiden tehtävät ja palkkiot 
7) hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä periä yhdistyksen kokousten määräämät maksut 
8) valvoa, että kirjanpito hoidetaan asianmukaisesti 
9) kutsua koolle ja valmistella yhdistyksen kokoukset sekä pitää yhdistyksen jäsenluetteloa 
10) antaa kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja tileistä 
11) edistää yhdistyksen tavoitteita ja valvoa sen etuja 

V Muita määräyksiä 

14 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kukin yksin. 

15 § Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilit ja toimintakertomus viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajille, joiden on palautettava tilit oman lausuntonsa ohella hallitukselle vuosikokoukselle esitettäväksi viimeistään yksi viikko ennen kokousta. 

16 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Muutospäätökseen vaaditaan vähintään kaksi kolmasosa (2/3) annetuista äänistä. 

17 § Ehdotusta yhdistyksen purkamisesta voidaan käsitellä vain kokouksessa, johon jäsenet on kutsuttu kirjatussa kirjeessä toimitetulla kutsulla, missä yhdistyksen purkamisehdotus on mainittu. Päätös yhdistyksen purkamisesta on sitova, jos siitä päätetään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa. Mikäli yhdistys puretaan, luovutetaan yhdistyksen varat purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti alaa edistävään toimintaan tai hyväntekeväisyyteen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. 

18 § Muissa kohdin noudatettakoon yhdistyslainsäädännön määräyksiä.

Kategoria Jäsenyys
tiistai, 07 tammikuu 2014 20:21

Jäsenedut

* Fespa Finland News -lehti
* Yhdistyksen järjestämät koulutustilaisuudet jäsenhintaan
* FESPAn järjestämät koulutustilaisuudet jäsenhintaan
* Messumatkat FESPA:n messuille jäsenhintaan

* Club FESPA -vieraana messuille

* Print Census –tutkimustulokset käyttöösi veloituksetta
SENSATIONS-kirja jäsenhintaan 75€
* PLANET FRIENDLY -oppaat veloituksetta

* Technical guides –oppaat veloituksetta

* Pääsy FESPAn jäsensivuille ja sisäisiin keskustelufoorumeihin
* Yritystiedot FESPAn verkkokartalle


JÄSENMAKSUT 2018

koulutuskuva small

1 henkilön yritys 300 €
2-5 hlön yritys 400 €
6-10 hlön yritys 500 €
11-20 hlön yritys 700 €
yli 21 hlöä 1080 €

Kategoria Jäsenyys
tiistai, 07 tammikuu 2014 20:21

Jäsenet

Adara Pakkaus Oy

Antalis Oy
Arazzo Oy
Ariport Oy
Brand ID Oy
Canon Oy

Cotec Oy

Digihessu Oy
Diprint Oy
DS Smith Packaging Finland Oy

Eltete TPM Ltd.
Epson Suomi Oy

Fenix Sign Oy
Finnseri Oy

Flagmore Oy
Foiltek Oy

Grano Oy

Happy Print Oy
H-Print Oy

Jyväskylän Ammattiopisto
Jyväskylän Messut Oy

Kilpiykköset Oy

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy
KTA-Yhtiöt Oy
Lapin Yliopistopaino
Mainos-Line Oy

Mainosmatti Oy
Mainos-Oilio Oy

Marabu Scandinavia Oy
Merkopaino Oy

Messukeskus

Novela Oy
Pa-Hu Oy
Painotalo Ky Esko Ahtee

PixMill Group Oy

Printscorpio Oy

Punamusta Oy
Printcenter Oy

Print Team

Sata-Seri Oy
Screen House Oy
Seri-Deco Oy
Seri-Fantasy Oy
Seripoint Oy
Sesoma Oy
Signcom Oy
Silkkeri Oy

Silkkipaino Tam-Folio

Stadin Ammattiopisto

Stafix Oy

Sun Chemical Oy
Suomen Erikoisteippi Oy
Suomen Teippitalo Oy
Suomen 3M Oy

Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Thermoplast Oy
TKP-Print Oy

Visutech OyKategoria Fespa Finland